Uttalande Medlemsforum 2019: Unga med synnedsättning måste släppas in på arbetsmarknaden!

Situationen för unga med synnedsättning på arbetsmarknaden är allvarlig. Medan den generella ungdomsarbetslösheten har minskat har utvecklingen för vår målgrupp gått åt det andra hållet.

Enligt SRF:s levnadsnivåundersökning 2018 har färre än 50% av de svarande i åldern 18–64 ett förvärvsarbete och bara var tredje av de svarande har en utbildning på högskola/universitet. Det är betydligt färre än jämfört med befolkningen i stort.

Vi i Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) upplever fördomar och diskriminering på arbetsmarknaden och vi känner oss ofta underskattade när det gäller våra kompetenser, erfarenheter och kunskaper. Bristande kunskap hos arbetsförmedlare och arbetsgivare samt ojämnt stöd på arbetsmarknaden är vanligt förekommande. Stöden som finns idag tar lång tid att tilldelas och det tas inte tillräcklig hänsyn till den enskilde individens kompetenser och erfarenheter i rekryteringen.

Det är vida känt att personer med eftergymnasial utbildning har större chans att få jobb än de som inte studerat vidare efter gymnasiet. US har fått signaler om att många studenter med synnedsättning inte fullföljer sin högskoleutbildning. Vi vet inte säkert vad det beror på, men vi vet hur viktigt det är att grundskolan och gymnasiet förbereder oss för framtida eftergymnasiala studier.

Elever och studenter med synnedsättning vittnar om problem och hinder under utbildningen som inte andra elever och studenter upplever. Det handlar exempelvis om negativa attityder eller bristande kunskap hos lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare. Ytterligare exempel är otillgängliga studentplattformer, mobbning, att inte få chansen att självständigt lära sig att hitta i lokalerna på grund av flytt mellan klassrum, bristande undervisning i punktskrift eller att inte fritt få välja skola.

US har sedan länge påvisat brister och gett förslag på förbättringar i hanteringen av unga med synnedsättning som är arbetssökande eller som vill byta arbete. Svensk ekonomi är urstark och utvecklingen på arbetsmarknaden har varit positiv under ett antal år. Det är såväl allvarligt som beklämmande att vårt samhälle, oavsett vilket block som regerat, under decennier fatalt misslyckats med olika arbetsmarknadspolitiska insatser för grupper med behov av stöd på arbetsmarknaden. Vårt samhälle, med mycket kunskap och ekonomiska resurser, borde ha lyckats betydligt bättre med dessa riktade insatser.

I överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i januari anges att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Staten ska genom Arbetsförmedlingen fortsatt ha myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Vi är nu mycket oroade att situationen för vår målgrupp kommer att försämras ytterligare snarare än förbättras.

Sveriges samhällsutmaningar inom det arbetsmarknadspolitiska området är stora. Vi i US vägrar att behandlas som en belastning på samhället. Vi är individer med förmågor som kan och ska få bidra till vårt gemensamma samhällsbygge.

Med denna bakgrund vill Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, samlade till Medlemsforum 2019, uppmana Sveriges regering:

– Att tillsätta aktiva åtgärder för att motverka negativa attityder och diskriminering mot personer med funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden.

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, samlade till Medlemsforum 2019, vill även uppmana arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och samtliga partier som är med i Januariavtalet:

– Att under reformeringen av Arbetsförmedlingen särskilt bejaka personer med funktionsnedsättnings lika möjligheter på arbetsmarknaden.