Uttalande Medlemsforum 2019: Demokratins 100-årsjubileum – inte för alla

Just nu uppmärksammar Riksdagen att Sverige år 2021 har haft 100 år med allmän och lika rösträtt. Riksorganisationen Unga med Synnedsättnings Medlemsforum 2019 vill nu belysa att personer med synnedsättning ännu inte kan personrösta med bibehållen valhemlighet. Vi vill också påminna om att den verkliga allmänna och lika rösträtten inte infördes förrän år 1989.

För drygt 100 år sedan fick Sveriges kvinnor rösträtt i de allmänna valen. Detta är en viktig milstolpe i den svenska demokratins utveckling. Myndiga personer i fattigvården stoppades från att rösta fram till år 1945, vilket drabbade många sjuka och personer med funktionsnedsättningar. Först år 1989, när riksdagen beslutade att vuxna människor inte får omyndigförklaras, kan rösträtten på riktigt anses ha nått alla.

Personer med synnedsättning kan fortfarande inte till fullo åtnjuta sin rösträtt, då det inte finns någon möjlighet för en person med synnedsättning att personrösta med valhemlighet. Eftersom valsedeln behöver kryssas i med penna hindras personer med synnedsättning att genomföra röstningen utan att röja sin valhemlighet. En förutsättning för ett fungerande demokratiskt samhälle är att rösträtten skyddas under alla tänkbara förutsättningar.

Valhemligheten skyddar var och ens frihet att rösta utan påverkan eller hot. De utredningar som gjorts hittills har nekat alternativa röstverktyg med resonemang som inte tar hänsyn till personer med synnedsättning.

Avsaknaden av valhemligheten vittnar om det bristande rättighetsskyddet för personer med synnedsättning i Sverige. Rätten till hemlig röstning står klart i flera internationella konventioner som Sverige har ratificerat, däribland FN:s Konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna, FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas tilläggsprotokoll 1.

Sverige har åtagit sig en ledarroll i uppfyllandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. För att uppfylla mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen behöver Sverige säkerställa ett ”lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer”. Lika möjligheter i de allmänna valen är en förutsättning för detta, och det bör anses vara oacceptabelt att Sverige inte uppfyller denna grundläggande demokratiska rättighet.

Med denna bakgrund vill Riksorganisationen Unga med Synnedsättning, samlade till Medlemsforum 2019, uppmana Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind:

– Att inför Sveriges riksdagsval 2022 säkerställa att valhemligheten gäller alla, inklusive personer med synnedsättning.