US svarar på remiss angående bristande tillgänglighet

Riksorganisationen Unga Synskadade (US) har svarat på Kulturdepartementets remiss Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (DS 2016:26). Remissen föreslår att det undantag som tidigare gjorts i svensk diskrimineringslagstiftning gällande företag som vid det senaste kalenderårsskiftet hade färre än tio anställda tas bort från och med den 1 juli 2017. US vill genom yttrandet uttrycka vårt stöd för den föreslagna ändringen.

För att personer med funktionsnedsättningar ska ges förutsättningar och möjligheter till full delaktighet i samhället är det av stor vikt att svensk diskrimineringslag omfattar all typ av verksamhet. US ser därför mycket positivt på att diskrimineringsskyddet utvidgas, det är ett steg i rätt riktning, säger Linus Forsberg, Riksordförande för US.

I remissvaret har vi valt att också kommentera några av de pusselbitar vi tycker saknas. Även om den föreslagna ändringen blir verklighet fattas i våra ögon fortsatt viktiga delar för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar inte diskrimineras i Sverige.

Våra kommentarer gör nedslag i remissens exemplifiering av vad som kan anses rimligt att kräva av verksamhetsutövare för att åtgärda bristande tillgänglighet.

Vi anser att det är rimligt att kräva mer långtgående insatser än vad remissen tar upp och att alltför många undantag fortfarande kommer finnas, fortsätter Linus Forsberg.

US påpekar också att digital otillgänglighet helt saknas i lagen idag. En majoritet av befolkningen tillgodogör sig information via internetbaserade kanaler och digitala tjänster. Lika så utförs många av våra vardagliga ärenden via internet, både i jobbet och privat. Därför är det lika viktigt att den digitala som den fysiska miljön är tillgänglig.

Med denna bakgrund föreslår Riksorganisationen Unga Synskadade:

  • Att den skärpning av diskrimineringslagen som föreslås i remissen genomförs.
  • Att endast synnerliga skäl ska ligga till grund för att verksamhetsutövare inte ska behöva omfattas av lagen.
  • Att den digitala miljön precis som den fysiska ska omfattas av lagen och att otillgänglighet även i denna ska utgöra grund för diskriminering.

Ladda ner remissvaret i sin helhet här (Word-dokument): us-remissvar-bristande-tillganglighet-ds-2016-26

Kontakt

Linus Forsberg, Riksordförande
072-907 91 33
linus.forsberg@ungasynskadade.se

Josefin Bergstrand, Politisk sekreterare
076-539 92 87
josefin.bergstrand@ungasynskadade.se