Vad innebär styrelseuppdrag inom US?

US drivs som en ideell förening och måste följa de lagar och regler som finns för ideella föreningar. Vi har egna regler, våra stadgar, om hur vi gör inom just vår förening. De är inte så lätta att läsa, de följer en standard om hur man skriver stadgar – du kan läsa US stadgar här.

Arbetet i Riksstyrelsen

Att sitta i Riksstyrelsen innebär att vara med och leda och samordna riksorganisationens verksamhet tillsammans med resten av styrelsen, personalen och engagerade medlemmar.

Vi i Riksstyrelsen har olika områden som vi har extra ansvar för:

  • Vi samordnar arbetet i våra fyra fokusgrupper Påverkan, Internationellt, Kommunikation och Medlem. Du kan läsa mer om fokusgruppernas jobb under respektive flik på startsidan. Man kan vara med i en fokusgrupp utan att sitta i styrelsen.
  • Någon från Riksstyrelsen är alltid med i planeringsgrupperna för läger och aktiviteter.
  • Som ledamot kan du sitta i Arbetsutskottet (AU).
  • Du kan också vara distriktskontakt.

Vi har sex styrelsehelger per år då vi har sammanträden. Mellan sammanträdena sköter vi våra ansvarsområden. Det kan också vara så att vi sätter in extra telefonsammanträden om något händer och vi behöver ta snabba beslut. Arbetsutskottet, förkortat AU, är en utsedd grupp inom styrelsen som förbereder ärenden till styrelsemötena och också hanterar mer löpande ärenden. Den som är distriktskontakt har speciellt ansvar att förmedla information till ett distrikt och kommunicera tillbaka till riksstyrelsen vad som är på gång.

Som styrelseledamot bör du vara beredd på att det tar några kvällar i månaden för olika typer av telefonmöten för att hinna med dina uppdrag. Att regelbundet kolla mailen, sms och chatten krävs för att du ska hänga med. Arbetet är en blandning mellan att följa en färdig arbetsplan och att själv påverka organisationens framtid.

 

US förtroendeposter

Ordförande på 2 år

Ordförande är den som skall leda organisationen och styrelsens arbete.
 
 

Ordinarie ledamot på 2 år 

Ledamot är den som sitter i riksstyrelsen och driver organisationen tillsammans med ordförande och kansli mellan två riksstämmor. Ledamöter väljs på två år, hälften ena året och hälften andra året. Vi gör så för att inte hela styrelsen ska bytas ut på en gång. På det här sättet kan de som varit med ett år hjälpa och stötta de som kommer som nya till styrelsen.

 

Ordinarie ledamot på 1 år

Ledamot är den som sitter i riksstyrelsen och driver organisationen tillsammans med ordförande och kansli mellan två riksstämmor. Ibland kan det hända att någon ledamot hoppar av under året, då behöver man göra ett fyllnadsval för den personen. Därför kan det hända att riksstämman behöver välja någon för ett år.

 

Valberedning på 1 år

Valberedningens uppgift är att förbereda valen inför nästa riksstämma. Du kan läsa mer om valberedningens arbete och hur vi väljer styrelse här.

 

Ordinarie verksamhetsrevisor på 2 år 

Verksamhetsrevisorns uppgift är att vara medlemmarnas öron och ögon, och skall granska hur styrelsen har skött föreningen under året. Verksamhetsrevisorerna går igenom alla ekonomiska papper, men också styrelsens och AU:s alla protokoll under året – de kollar att det finns beslut om stora utgifter, att alla protokoll är underskrivna osv.

När revisionen (granskningen) är gjort skriver revisorn ett förslag till riksstämman om att ge styrelsen ansvarsfrihet eller ej. Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp, om en styrelse inte får ansvarsfrihet kan ledamöterna bli stämda på skadestånd. Det inträffar bara om man grovt misskött sitt uppdrag och tagit beslut som skadat föreningen.

 

Ersättare verksamhetsrevisor på 2 år 

Verksamhetsrevisorns uppgift är att vara medlemmarnas öron och ögon, och ska granska styrelsens arbete under året.