Styrelsens handlingar till Medlemsforum 2019!

I US nuvarande stadgar regleras det att motioner som ska behandlas på Medlemsforum måste inkomma senast 1 maj och alla handlingar som ska behandlas ska skickas ut senaste fyra veckor innan Medlemsforum äger rum. Riksstyrelsen äger däremot rätten att hemlighålla alla sina propositioner fram till utskicket av årsmöteshandlingarna, något som inte främjar interndemokratin.

Med anledning av det beslutades det på Medlemsforum 2018 att Riksstyrelsen den 15 april på hemsidan ska offentliggöra styrelsens handlingar. Dessa handlingar är utkast vilket innebär att det kan komma att ske förändringar innan de skickas ut till medlemmarna som är anmälda till Medlemsforum 2019. Det kan också tillkomma ytterligare propositioner innan det är dags för utskick.

Observera att vi här enbart redovisar de framtidsrelaterade handlingarna samt mötesformerna. Verksamhetsberättelsen och bokslutet skickas ut med utskicket till Medlemsforum 2019.

Riksstyrelsen tror att en ökad transparens kring vilka propositioner riksstyrelsen ämnar lägga till Medlemsforum skulle underlätta för medlemmar att i förhand ta ställning till om motioner behöver skrivas eller om de är nöjda med förslagen som läggs och det ger alla en ökad möjlighet till inblick i vad riksstyrelsen planerar.

Mötesformer för Medlemsforum

Proposition – Behovsprövat reseutjämningsbidrag för US Norr

Proposition – Bredda US finansieringsbas genom insamling och att ansöka om ett s.k. 90-konto

Proposition – Centralisera arbetsgivaransvaret

Proposition – Kandidatur- och förtroendevaldsavtal

Proposition – Stadgeparagraf om jäv

Proposition – US förhållningssätt till Sverigedemokraterna och liknande partier

Verksamhetsplan för 2020

Rambudget för 2020