Principprogram

Principprogram Riksorganisationen Unga med Synnedsättning

Antaget av Medlemsforum 2015

1. Vilka vi är

Riksorganisationen Unga med synnedsättning (US), eng. Visual Impaired Youth Sweden (VIYS), är Sveriges största och äldsta förening för och av ungdomar med synnedsättning.

Alla mellan 12-31 år som bor i Sverige och har en synnedsättning som innebär att man trots korrektion inte får ta körkort har rätt att bli medlemmar i US. US har en regional organisation bestående av distrikt, lokalavdelningar, nätverk och intressegrupper. US är en religiöst och partipolitiskt obunden, men inte neutral, organisation. Det betyder att US formulerar sina ställningstaganden och krav utifrån det organisationen anser gynnar unga med synnedsättning.

Sedan starten 1975 har föreningen varit en mötesplats för socialt umgänge, idéutbyten och lärande inom ramen för olika sammankomster och aktiviteter inom och utanför landets gränser. US har också sedan starten varit en stark påverkansröst och företrädare i kampen för icke-diskriminering, jämlikhet och full delaktighet för personer med synnedsättning.

Strategiskt samarbete i solidarisk anda med andra föreningar och systerorganisationer nationellt och internationellt utgör en grundbult i verksamheten.

2 Vår vision

US vision är att unga med synnedsättning ska kunna leva och verka på jämlika villkor med unga utan synnedsättning.

3. Våra värderingar

För att nå vår vision arbetar vi utifrån grundläggande värderingar. Vi har valt att formulera vår värdegrund utifrån tre centrala ord; Jämlikhet, Utveckling, Samarbete.

3.1. Jämlikhet

Med jämlikhet menar vi att alla ska ha samma möjligheter. Alla ska inte nödvändigtvis behandlas lika, utan utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi utgår ifrån FN:s allmänna deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna samt konventionerna om barnets rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Vi anser att vi ska behandlas jämlikt av omgivningen. Vi som har en synnedsättning ska ha samma möjligheter som seende att göra det vi vill. Vi vill, precis som alla andra, arbeta, utbilda oss och kunna ha en meningsfull fritid utifrån de förutsättningar vi har.

Även internt ska US vara en organisation för alla som har en synnedsättning mellan 12 och 30 år. Alla ska kunna delta i vår verksamhet utifrån sina förutsättningar, oavsett kön, könsidentitet, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och trosuppfattning eller ytterligare funktionsnedsättning. Våra aktiviteter ska alltid vara så tillgängliga som möjligt, och ingen ska utsättas för mobbning, kränkningar eller trakasserier. Alla medlemmar ska respekteras för sina politiska åsikter eller religiösa uppfattningar så länge de inte bryter mot US värdegrund.

3.2. Utveckling

Utveckling innebär att vi vill driva både medlemmarna och organisationen framåt. US ska vara en organisation som motiverar och ger förutsättningar för personlig utveckling och självständighet. US ska också vara en organisation med framåtanda som vill utvecklas

US och det övriga samhället ska utvecklas tillsammans, och hitta vägar att möta de utmaningar som US målgrupp (unga med synnedsättning) ställs inför. Framåtandan behöver kunna vara så kraftfull att den också pressar samhället till utveckling.

3.3. Samarbete

Samarbete är en förutsättning för organisationens existens. Gott samarbete mellan alla i organisationen är centralt. Samarbete är nyckeln till att uppnå vår vision.

För att vi ska kunna utvecklas som organisation är det nödvändigt att vi samarbetar med andra aktörer (såsom politiker, myndigheter, institutioner andra organisationer etc.), för att bidra med och ta del av nya tankar och idéer. US är också en organisation som agerar internationellt och även här ska vi verka med gott samarbete gentemot partners och andra internationella aktörer.

Vi vill bredda och fördjupa vårt interna samarbete. Här syftar vi dels på samarbetet mellan Riksstyrelse och rikskansli, dels på det mellan de övriga delarna av organisationen; Riksorganisationen, distrikt, lokalavdelningar, intressegrupper och nätverk.

Samarbetet bygger på medlemmarnas deltagande och förmåga till dialog. Det är viktigt att alla led i organisationen har en tät kommunikation med varandra och strävar åt samma håll. Vi ska vara en enad organisation, som samarbetar för att utvecklas. Tonen i samtalet mellan medlemmar och olika delar av organisationen ska präglas av respekt och demokratisk anda.

4. Viktiga principer

US arbete utgår ifrån ett antal viktiga principer vilka vi redogör för nedan. De är Youth-Empowerment, Normkritik, Det sociala funktionshindersbegreppet, Inkludering, Tillgänglighet och Vi är experterna på oss själva.

4.1. Youth-empowerment

Youth-empowerment är en attityd samt en strukturell och kulturell process där ungdomar får möjlighet, myndighet och verkande kraft att fatta beslut och genomföra förändringar i sina egna och andras liv.

Youth-empowerment ses som en inkörsport till rättvisa mellan generationerna, medborgerligt engagemang och demokratibygge. Många myndigheter och ideella organisationer tillhandahåller program inriktade på ungdomars egenmakt. Det kan t.ex. handla om ungdomsledda medier, ungdomars rättigheter, ungdomsråd, ungdomsaktivism och ungdomars delaktighet i samhällets beslutsfattanden.

4.2. Normkritik

Samhället styrs av normer som vi människor har skapat för att få en struktur i tillvaron. Normer utgår oftast från majoritetsuppfattningar. Exempelvis är hudfärgade plåster vita och inte svarta. Kärlekspartners brukar oftast vara man och kvinna. En person förutsätts ha full syn. US arbetar normkritiskt med att synliggöra och ifrågasätta normer som försvårar för personer med synnedsättning.

4.3. Det sociala funktionshinderbegreppet

Vi utgår ifrån att alla människor har variationer i sina funktioner i kroppen och i sinnet. Alla har sina styrkor och svagheter. Detta får sina konsekvenser i mötet med det omgivande samhället, konsekvenser som antingen kan förenkla eller försvåra för en person.

På många sätt är samhället uppbyggt för personer utan synnedsättning. Exempelvis finns information oftast bara som svartskrift och alla förväntas kunna ta del av denna information. En person med nedsatt synförmåga kan inte det och bryter därmed av mot normen i samhället. Personen stöter på ett funktionshinder. Hade informationen funnits i en tillgänglig version hade inte funktionshindret uppstått.

4.4. Inkludering

Principen om inkludering innebär att en situation utformas så att den på bästa sätt fungerar för alla inblandade personer. Att alla har möjlighet att delta på jämlika villkor. Ett inkluderande samhälle är konstruerat utefter alla dess invånare och inte bara efter de som uppfyller normen.

4.5. Tillgänglighet

Att utforma ett inkluderande samhälle handlar om att göra det tillgängligt för alla medborgare oavsett förutsättningar och behov.

Mänskliga och medborgerliga rättigheter och skyldigheter ska gälla hela samhället. Ett demokratiskt samhälle innebär att alla medborgare kan vara fullt delaktiga i demokratin och har samma möjligheter. Tillgänglighet gäller på alla områden; fysiskt, psykiskt, socialt, digitalt, kommunikativt med mera.

4.6. Vi är experter på oss själva

US tror att grunden för att skapa ett samhälle där synnedsättning inte spelar roll för en persons möjligheter i samhället är att personer med synnedsättning får komma till tals och har möjlighet att påverka sin situation och samhället omkring sig. Som person med synnedsättning är jag expert på hur jag fungerar och vilka lösningar som fungerar bäst för mig. Makthavare och beslutsfattare behöver lyssna på våra synpunkter och erfarenheter för att skapa de bästa möjliga lösningarna i samhället.