Stoppa funkofobin

Arvsfondsprojektet: Minska funkofobi i samhället

Projektet ”Minska funkofobi i samhället” är ett Arvsfondsprojekt som Riksorganisationen Unga med Synnedsättning driver tillsammans med Förbundet Unga rörelsehindrade och Unga hörselskadade. Projektet sträcker sig över tre års tid, från 1 mars 2021 till 28 februari 2024, och syftar till att minska och motverka funkofobin som vi upplever existerar i det svenska samhället idag.

Syfte

Personer som lever med funktionsnedsättningar i Sverige idag upplever bland annat särbehandling, utestängning, kränkning och misstro gällande väsentliga delar av ett normalt vardagsliv, som exempelvis arbete och framförallt förmågan att utföra dessa arbeten. På grund av funkofobins existens i samhället blir vi kontinuerligt diskriminerade. Detta måste upphöra. För allas lika värde och rättigheter!

 Mål

För att enklare lyckas med vårt projekt har vi brutit ned det i två huvudsakliga mål:

 1. att skapa ett nätverk för alla organisationer som vill arbeta för att minska funkofobin
 2. att i detta nätverk tillsammans ta fram ett långsiktigt hållbart arbetssätt för att lyckas uppnå en minskad funkofobi.

Arbetet med projektet kommer som sagt att sträcka sig över tre år och vi därför fördelat ut arbetet efter olika delmål per år.

För projektets första år har vi som mål att:

 • Ta fram en rapport som informerar om funkofobins existens i samhället och som visar våra upplevelser av den. Vi vill även i denna rapport undersöka hur svenska organisationer idag arbetar för att motverka funkofobi samt rekommendera nya arbetssätt de kan använda sig av för att mer effektivt kunna motverka funkofobi.   
 • Få minst sex olika organisationer som representerar personer med en funktionsnedsättning att gå med i projektets nätverk och delta i dess aktiviteter.
 • Ta fram en första betaversion av en oberoende hemsida, riktad till projektets alla målgrupper. Här ska stödmaterial, verktyg och information presenteras.
 • Genomföra en kvalitativ undersökning för att kartlägga och identifiera hinder för personer med funktionsnedsättning.

För projektets andra år har vi som mål att:

 • Ta fram minst fyra kortfilmer med berättelser från olika personer med olika former av funktionsnedsättning. Dessa ska utifrån sina egna ord få berätta om hur de känner att de påverkas av funkofobins 
 • Tillsammans med den primära målgruppen ta fram relevant föreläsningsmaterial som syftar till att informera och medvetandegöra intoleranta funkofobiska 
 • Arrangera ett seminarium där vi bjuder in makthavare, politiker och andra som har möjlighet att bilda opinion och påverka för vår sak.

För projektets tredje och sista år har vi som mål att:

 • Sprida vårt projekt, arbetet med det och dess resultat
 • Arbeta opinionsbildande för att försöka påverka för bättre villkor.
 • Ta fram olika former av kampanjmaterial som syftar till att uppmärksamma och hjälpa personer med en funktionsnedsättning att synliggöra funkofobin, kunna bilda opinion och uttrycka sina åsikter. Detta kan vara material som sprids över sociala medier, affischer, pins, och tröjor m.m.  

Med denna treåriga uppsättning av både kortsiktiga och långsiktiga huvudmål hoppas vi kunna se en minskad funkofobi i samhället. Vi eftersträvar också att detta projekt ska resultera i en lyckad utveckling av ett hållbart arbetssätt. Detta arbetssätt hoppas vi att olika organisationer som representerar personer med funktionsnedsättningar sedan framgångsrikt kan använda sig av för att långsiktigt kunna motverka funkofobin.  

 Samarbetsprojekt

Inför det här projektet har vi som projektägarorganisationen varit i kontakt med andra organisationer som också samlar personer med funktionsnedsättningar. Tanken är att vi tillsammans ska arbeta för att nå målet och långsiktigt verka för att motverka funkofobi.  

De organisationer vi kommer att samarbeta med är Förbundet Unga rörelsehindrade och Unga hörselskadade. De kommer att ingå i en styrgrupp för projektet tillsammans med Riksorganisationen Unga med synnedsättning. Projektanställningar, arbetsledning och arbetsplatsplacering kommer att vara hos Riksorganisationen Unga med synnedsättning.

Metoder

Metoder vi kommer att använda oss av i projektarbetet för att uppnå våra mål är först och främst att skapa detta nätverk. I nätverket önskar vi samla personer med olika former av funktionsnedsättningar för att sedan tillsammans arbeta för att motverka funkofobin i samhället.

En annan metod vi kommer att arbeta efter är att skriva en rapport med information om funkofobins existens i samhället och skriftliga vittnesmål av vad den faktiskt gör med människor som blir utsatta av den. Rapporten ska också innehålla information, undersökningar samt analys av hur olika organisationers arbete mot minskad funkofobi ser ut idag.

Detta för att skaffa oss insikter och lärdomar om vad som fungerar bra samt vad som fungerar mindre bra i dagens arbete mot funkofobi. På så sätt kan vi lära och utveckla nya arbetssätt och metoder för hur vi i framtiden kan förbättra detta.  Vi vill i detta arbete även ta fram olika sorters material, exempelvis verktyg och guider som vi kan använda som stöd i projektet.

En tredje metod som vi kommer att arbeta efter är att ta fram en hemsida, digitala föreläsningar och olika kortfilmer i vilka personer som lever med funktionsnedsättningar får berätta om sina upplevelser och sprida information i ett kunskapshöjande syfte.

Vision

Vi hoppas att detta projekt kommer leda till att vi ser en minskad funkofobi i samhället framöver. Vi hoppas också att vi under projekttiden kan bygga upp och skapa goda förutsättningar för att ett nätverk av personer med delade erfarenheter och upplevelser kan fortsätta att växa, blomstra och verka för ett mer rättvist samhälle med lika villkor för alla.

Vår vision och tro är att detta nätverk, genom att fortsätta finnas till både som stöd och informationscentral för alla, tillsammans kan stå emot och minska funkofobin tills det att den slutar existera helt i vårt samhälle. För funkofobi och andra intoleranta beteenden måste helt enkelt upphöra att existera. För allas lika värde och rättigheter!

Bemanning

Nu söker vi projektledare till projektet – läs platsannonsen här.

 

Logga: med stöd från Allmänna arvsfonden