Stadgar

STADGAR
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (802013-5037)

Senast reviderad 2017-03-16

För att ladda ner stadgarna som Word-dokument klicka här.

§ 1. NAMN OCH SÄTE

Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är en ideell, självständig och oberoende ungdomsorganisation i nära samarbete med Synskadades Riksförbund (SRF). Organisationens internationella namn är Visually Impaired Youth Sweden (VIYS).

Organisationens styrelse, Riksstyrelsen, har sitt säte i Stockholm.

§ 2. ÄNDAMÅL (bunden paragraf)

US är en idéburen intresseorganisation byggd på demokratisk grund. US arbetar för att främja delaktighet, mångfald, jämlikhet och jämställdhet både inom organisationen och i samhället. Målet är ett solidariskt samhälle där människor bryr sig om och känner ansvar för varandra.

US är en religiöst och partipolitiskt obunden, men inte neutral, organisation. Det betyder att US formulerar sina ställningstaganden och krav utifrån det organisationen anser gynnar unga med synnedsättning. Det är US’ medlemmar som bäst känner sina egna behov och möjligheter och därför är bäst lämpade att komma med förslag på lösningar och förbättringar.

US arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för unga med synnedsättning genom att påverka samhället att bättre tillvarata målgruppens förmågor och tillgodose dess behov.

US’ arbete utgår från den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konventioner som berör barns och personer med funktionsnedsättnings rättigheter.

Som organisation har US till uppgift att sprida kunskap om situationen för unga med synnedsättning till myndigheter, beslutsfattare, organisationer och allmänheten.

US har till uppgift att söka upp, organisera och engagera unga med synnedsättning i Sverige.

US’ verksamhet syftar till att stärka medlemmarna och skapa samhörighet mellan unga med synnedsättning. Verksamheten ger utrymme för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte.

§ 3. MEDLEMSKAP (bunden paragraf)

3.1. Medlemsvillkor
Medlemskap beviljas den som fyllt 12 men inte 31 år och har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text, orientera sig med bara synens hjälp eller har motsvarande svårigheter i vardagen. Hit kan inte personer räknas som har beviljats rätt att ta B-körkort utan restriktion. US har inget stödjande medlemskap.

3.2. Medlemsavgift och tillhörighet
US medlemmar måste följa antagna stadgar, riktlinjer, policys, regler och betala den medlemsavgift som beslutats av Medlemsforum.

Varje medlem betalar sin medlemsavgift till Riksorganisationen och har i första hand sin tillhörighet i det distrikt eller den lokalavdelning där medlemmen bor. Om en medlem vill byta lokal tillhörighet är detta möjligt. Medlemmen meddelar de båda berörda distrikten och därefter sker distriktsbytet.

Varje år ska Riksorganisationen skicka ut instruktioner till medlemmarna om hur medlemsavgiften ska betalas. Sista inbetalningsdatum är den 28 februari.

En förtroendevald som inte betalt sin medlemsavgift senast den 28 februari förlorar sin rösträtt och dennes mandat blir vilande till dess att medlemsavgiften har betalats.

3.3. Yttrande-, förslags- och rösträtt
Varje betalande medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt vid Medlemsforum och vid det egna distriktets eller lokalavdelningens årsmöte.

3.4. Valbarhet
Valbar till tvåårsuppdrag är den medlem som under valåret inte är äldre än 29 år.
Valbar till ettårsuppdrag och fyllnadsval på ett år eller kortare tid, är den medlem som under valåret inte är äldre än 30 år.
För att vara valbar till revisorsuppdrag behöver inte medlemsvillkoren uppfyllas.
En medlem kan inte vara både anställd och förtroendevald i samma led inom organisationen.

3.5. Uteslutning
En enskild medlem, som på ett avgörande sätt skadat organisationen eller någon av dess medlemmar, kan uteslutas
efter beslut av Riksstyrelsen.

Begäran om uteslutning av en medlem kan lämnas in av en enskild medlem, ett distrikt eller lokalavdelning, eller en mandatgiven intressegrupp eller nätverk.

Beslut om uteslutning av en medlem ska fattas med två tredjedels majoritet av hela Riksstyrelsen. Före beslut i Riksstyrelsen ska den berörda medlemmen ges möjlighet att yttra sig muntligt och/eller skriftligt.

Uteslutning gäller tills vidare. Ansökan om återinträde behandlas av Riksstyrelsen.

§ 4. ORGANISATION (bunden paragraf)

4.1. Uppbyggnad
US verkar genom Medlemsforum, extra Medlemsforum, Riksstyrelse, distrikt/lokalavdelningar samt intressegrupper/nätverk av medlemmar.

Organisationens bas är medlemmarnas samarbete i distrikt och lokalavdelningar samt intressegrupper och nätverk, och det är utifrån det som verksamheten tar form. Distrikt och lokalavdelningar bildas utifrån geografiska områden medan intressegrupper och nätverk kan bildas kring särskilda teman eller intressen, avgränsade medlemsgrupper eller för enskilda aktiviteter.

Distrikt och lokalavdelningar samt mandatgivna intressegrupper och nätverk väljer själva sin organisationsform, sina arbetsmetoder och inriktning på verksamheten, inom ramen för dessa stadgar, US’ Principprogram och Riksstyrelsens riktlinjer och policys.

4.2. Mandatgivna intressegrupper och nätverk
En intressegrupp eller ett nätverk kan bildas om minst tre medlemmar vill det. Hit räknas inte de arbetsgrupper som Riksstyrelsen tillsätter för genomförande av beslutad verksamhet.

Intressegrupper och nätverk får bara bestå av medlemmar men de får ta in sakkunskap utifrån. Varje intressegrupp och nätverk antar en arbetsplan för sitt arbete i enlighet med Riksstyrelsens riktlinjer. Arbetsplanen ska godkännas av Riksstyrelsen, efter det räknas intressegruppen eller nätverket som mandatgiven och bildad. Mandatgivna intressegrupper och nätverk ska vid sitt första sammanträde utse en sammankallande ledamot eller kontaktperson.

Riksstyrelsen kan besluta att upplösa en intressegrupp eller ett nätverk. Det kan göras om intressegruppen eller nätverket inte följer sin fastställda arbetsplan eller om arbetet på något annat sätt strider mot dessa stadgar, beslut tagna av Medlemsforum, US’ Principprogram eller föreskrifter utfärdade av Riksstyrelsen.

4.3. Distrikt och lokalavdelningar

4.3.1. Bildande
Ett distrikt eller en lokalavdelning kan bildas om minst fem medlemmar vill det. Distriktets verksamhetsområde innefattar ett eller flera län medan en lokalavdelning verkar i högst ett län.
Distrikt och lokalavdelningar antar ”Normalstadgar för distrikt/
lokalavdelningar” enligt den bilaga som Medlemsforum antagit och kan därutöver anta ytterligare egna paragrafer och/eller tilläggsmoment som inte strider mot Riksorganisationens stadgar och Principprogram. Dessa egna paragrafer och/eller tilläggsmoment träder i kraft när de godkänts av Riksstyrelsen.

4.3.2. Skyldigheter
Distrikt och lokalavdelningar ska före den 31 maj varje år skicka in följande till Rikskansliet:
• Årsmötesprotokoll
• Konstitueringsprotokoll
• Aktuella stadgar
• Verksamhetsberättelse
• Bokslut
• Revisionsberättelse
• Antagen verksamhetsplan och budget

4.3.3. Vilande områden
Om det inte finns förutsättningar för ett distrikt eller en lokalavdelning att under en begränsad tid bedriva verksamhet kan distriktet eller lokalavdelningen förklaras vilande.
Beslut om att förklara ett distrikt eller en lokalavdelning vilande fattas av distriktets eller lokalavdelningens årsmöte med två tredjedels majoritet av de röstberättigade upptagna på fastställd röstlängd. Innan distriktets eller lokalavdelningens årsmöte ska frågan behandlas av Riksstyrelsen.
Ett distrikt eller en lokalavdelning kan vara vilande i högst tre år och ska därefter återstartas, ombildas, upplösas eller införlivas i ett annat distrikt eller en annan lokalavdelning.
Under tiden som distriktet eller lokalavdelningen är vilande ansvarar Riksorganisationen för verksamheten inom distriktets eller lokalavdelningens område och förvaltar dess tillgångar, som används för denna verksamhet.
Medlemmar som är bosatta inom vilande distrikt eller lokalavdelningar har rätt att på Riksorganisationens bekostnad delta i andra distrikts och lokalavdelningars verksamheter och få information om dessa.

4.3.4. Förändring av det geografiska upptagningsområdet
Förändringar av distrikts/lokalavdelningars geografiska upptagningsområde förutsätter beslut såväl av berörda distrikts/lokalavdelningars årsmöten som av Riksstyrelsen.
Initiativ till sådana förändringar kan tas av såväl Riksstyrelsen som distrikt/lokalavdelningar. Vid förändringar av distrikts/ lokalavdelningars geografiska upptagningsområde ska det tillgodoses att inga områden ställs utanför.

4.4. Internt stöd och återrapportering
Distrikt/lokalavdelningar samt mandatgivna intressegrupper/nätverk har rätt att hos Riksstyrelsen ansöka om bidrag från Riksorganisationen för sin verksamhet.

Distrikt/lokalavdelningar och mandatgivna intressegrupper/nätverk ska kontinuerligt på det sätt som Riksstyrelsen föreskriver redovisa medlemmar, styrelsens sammansättning och av Riksorganisationen erhållna bidrag.

4.5. Alkohol och droger
Alkoholhaltiga drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och illegala droger är förbjudna inom hela US’ verksamhet.

§ 5. OMRÖSTNING (bunden paragraf)

5.1. Beslutsfattande
Beslut inom organisationen fattas genom öppen omröstning med acklamation (ja-rop). Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning. Denna ska ske genom namnupprop. Det förslag som får flest röster vinner. Vid ändring av stadgar, för att förklara ett distrikt eller en lokalavdelning vilande eller upplöst, samt vid fråga om uteslutning av medlem, ska beslut fattas med tvåtredjedels majoritet av de röstberättigade upptagna på fastställd röstlängd eller närvarolista.
Varje person har en röst.
Röstning med fullmakt kan inte förekomma.

Medlem som inte kan vara med under hela mötet meddelar det till mötesfunktionärerna som justerar röstlängden. Medlem som tagits upp på röstlängden och som inte närvarar vid omröstning och heller inte meddelat frånvaro räknas som avstående vid omröstningen.

5.2. Sluten omröstning
Sluten omröstning, med valsedlar på punktskrift och storstil kan endast ske vid personval och vid fråga om uteslutning av medlem. Om en röstberättigad så begär hålls sluten omröstning i dessa frågor.

5.3. Lika röstetal
Om två eller flera förslag får lika många röster vid en omröstning avgörs frågan genom en ny omröstning mellan de förslagen. Om två eller fler förslag fortfarande har lika många röster efter omröstningen så avgör lotten.

Om två eller flera förslag får lika många röster vid ett beslut på ett styrelsesammanträde så har ordföranden utslagsröst.

5.4. Valordning
Innan personval kan genomföras ska kandidatlistor fastställas för respektive uppdrag som valen gäller. Därefter genomförs valen utifrån de fastslagna kandidatlistorna.
I de fall det förekommer fyllnadsval genomförs dessa som egna omröstningar oberoende av andra val. Först genomförs ordinarie val och därefter eventuella fyllnadsval.

§ 6. MEDLEMSFORUM

6.1. Medlemsforums uppgifter

Medlemsforum är US högsta beslutande organ.
Medlemsforum ska:

Behandla Riksstyrelsens rapporter om hur de arbetat med de beslut som fattats av föregående Medlemsforum
Behandla Riksstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår
Behandla revisionsberättelse och verksamhetsrevisorernas rapport för föregående kalenderår
Fastställa föregående kalenderårs balans- och resultaträkning
Ta ställning till föregående kalenderårs ekonomiska resultat
Ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för Riksstyrelsens ledamöter.

Vid behandling av ovanstående ärenden får Riksstyrelsens ledamöter inte rösta.

Vidare ska Medlemsforum behandla verksamhetsplan och rambudget för nästkommande kalenderår, ta ställning till eventuella förslag från Riksstyrelsen, inkomna motioner och Riksstyrelsens yttranden över dessa, samt förrätta val av Riksordförande (udda år), Riksstyrelseledamöter, valberedning och revisorer (udda år).

Medlemsforum kan diskutera och besluta om organisationens stadgar, Principprogram, medlemsavgift, eventuella fasta arvoden till förtroendevalda, målplan (fastställs udda år, möjlighet att revidera jämna år).

6.2. Tidpunkt, motioner och tillkännagivande
Medlemsforum ska hållas under juni månad.

En skriftlig inbjudan på tillgängligt läsmedia med uppgifter om tid, plats och anmälningsinformation skickas till organisationens medlemmar senast den 15 februari. Sista anmälningsdag för Medlemsforum är den 1 maj.

Alla medlemmar har rätt att ensam eller i grupp skicka in motioner. Motioner ska skickas till Rikskansliet skriftligt senast den 1 maj.

Senast fyra veckor före Medlemsforums öppnande ska samtliga ärenden som ska behandlas skickas på tillgängligt läsmedia till anmälda deltagare.

6.3. Presidium och protokoll
Till förhandlingarna vid Medlemsforum väljs ordförande, sekreterare, två justerare samt minst tre rösträknare. En röstberättigad medlem kan aldrig vara rösträknare.
Dessa får inte heller ingå i nuvarande styrelse.

Vid Medlemsforum ska protokoll föras. Dessa ska justeras och lämnas till Riksstyrelsen senast sex veckor efter Medlemsforums avslutande.

6.4. Val
Medlemsforum ska välja:
A. Riksordförande på två år (udda år)
B. Fyra ordinarie ledamöter till Riksstyrelsen på två år (udda år)
C. Fyra ordinarie ledamöter till Riksstyrelsen på två år (jämna år)
D. Två ledamöter till Riksstyrelsen på ett år (varje år)
E. En auktoriserad revisionsbyrå på två år (udda år)
F. Två verksamhetsrevisorer och två ersättare på två år (udda år)
G. Valberedning på ett år, tre till fem ordinarie valberedare och minst en ersättare. Valberedningen utser en sammankallande inom sig.

Nominering av kandidater till ovan nämnda val görs till valberedningen senast den 1 maj.

Antalet ordinarie ledamöter och ersättare i valberedningen fastställs i samband med fastställandet av kandidatlistorna innan val genomförs.
Ersättare i valberedningen samt revisorsersättare ska väljas på så sätt att valberedningen lägger förslag eller att valresultatet klargör deras inbördes förhållande till varandra och därmed fastställer inträdesordningen.

Vid val av Riksordförande fodras att minst hälften av de närvarande medlemmarna biträtt valet. Ny omröstning sker endast mellan de två som har de högsta röstetalen efter första omröstningen.

§ 7 EXTRA MEDLEMSFORUM

Extra Medlemsforum ska hållas när:
Minst en tredjedel av organisationens medlemmar eller hälften av distrikten/lokalavdelningarna och mandatgivna intressegrupperna/nätverken begär det, eller
Riksstyrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller
Ordinarie Medlemsforum inte beviljar ansvarsfrihet för Riksstyrelsen

Extra Medlemsforum kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.
Inbjudan ska skickas till medlemmarna på tillgängligt läsmedia senast fyra veckor före mötets öppnande. Handlingar ska skickas ut på tillgängligt läsmedia senast två veckor före extra Medlemsforums öppnande.

§ 8. RIKSSTYRELSEN

8.1. Uppgift
Riksstyrelsen är US’ högsta beslutande organ mellan varje Medlemsforum och är inför detta organ ansvarig för organisationens allmänna verksamhet och ekonomiska förvaltning.
Riksstyrelsen ska i överensstämmelse med dessa stadgar och Medlemsforums beslut leda den löpande verksamheten.
Riksstyrelsen ska efter varje Medlemsforum följa upp fattade beslut och se till att dessa verkställs. Uppföljningen av besluten ska framgå av Riksstyrelsens protokoll.

Riksstyrelsen tillsätter personal vid organisationens kansli samt eventuell övrig personal.

8.2. Sammansättning och konstituering
Riksstyrelsen väljs av Medlemsforum och består av Riksordförande och tio ordinarie ledamöter.

Riksordförande väljs direkt av Medlemsforum (udda år), i övrigt konstituerar Riksstyrelsen sig själv.

Riksstyrelsen ska utse sekreterare och kassör. Till kassör kan en utomstående person utses och adjungeras.
Riksstyrelsen kan dessutom utse vice ordförande, vice sekreterare och ekonomiskt ansvarig.
Till ekonomiskt ansvarig kan en utomstående person utses och adjungeras.

Riksstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott (AU) bestående av tre ordinarie ledamöter och en ersättare. Riksordföranden ska vara en av de ordinarie ledamöterna.
Till AU kan brådskande ärenden och andra frågor som bedöms lämpliga delegeras.

8.3. Mandatperiod, avgång och beslutsmässighet
Riksstyrelsens mandatperiod löper från Medlemsforum till Medlemsforum.
Mandattiden för Riksordförande och åtta ordinarie ledamöter är
två år medan två ordinarie ledamöter väljs på ett år. Valet går till så att sex av de ordinarie ledamöterna väljs varje år.
Verksamhets- och räkenskapsåret följer kalenderåret.

Om en ledamot vill lämna Riksstyrelsen före mandattidens utgång ska hen motivera detta skriftligt till Riksstyrelsen. Riksstyrelsen bekräftar beslutet vid sitt nästa sammanträde.

Riksstyrelsen är beslutsmässig då fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om en styrelseledamot har avgått krävs att fler än hälften, men minst fyra, av kvarvarande ledamöter är närvarande för styrelsen ska vara beslutsmässig.

8.4. Tillkännagivande och protokoll
Kallelse, förslag till dagordning och andra handlingar ska skickas till Riksstyrelsens ledamöter samt andra som ska närvara på sammanträdet på tillgängligt läsmedia. Handlingarna ska vara deltagarna tillhanda senast tio dagar före sammanträdet. Verksamhetsrevisorerna får handlingarna för kännedom.

Protokoll ska föras vid både Riksstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden. Protokollen ska färdigställas och justeras inom en månad efter avslutat sammanträde. De ska vara numrerade i följd och justeringsdatum ska framgå tydligt.

8.5. Sammanträden
Riksstyrelsen ska sammanträda minst sex gånger varje år och arbetsutskottet när det behövs.
Riksordförande, ordinarie ledamöter samt revisorer kan begära att Riksstyrelsen ska sammanträda.

Vid Riksstyrelsens sammanträden har revisorer och eventuell personal yttrande- och förslagsrätt och ska beredas möjlighet att närvara.

§ 9. VALBEREDNING

Valberedningen består av minst tre ordinarie ledamöter jämte ersättare. Om ordinarie ledamöter inte kan närvara eller avsäger sig uppdraget inträder ersättare i den ordning de valts.

Valberedningen ska
förbereda Medlemsforums olika val
kontinuerligt underrätta Riksstyrelsen om arbetets gång
göra en redovisning som innehåller vilka kandidater som föreslagits vid respektive val samt vilka av dessa valberedningen förordar

Redovisningen av kandidater ska skickas till Riksstyrelsen senast sex veckor före Medlemsforum.

Nominering av kandidater ska vara valberedningen tillhanda senast den 1 maj på det sätt som valberedningen aviserar. Nomineringar kan inte ske under Medlemsforum.

Före omröstning ska Medlemsforum fastställa de kandidatlistor som valberedningen redovisar. Kandidatlistorna ska innehålla namn på de som kandiderar till olika förtroendeuppdrag och vilka kandidater valberedningen förordar vid respektive val.

§ 10. REVISION

Medlemsforum väljer en auktoriserad revisionsbyrå samt två ordinarie verksamhetsrevisorer och två ersättare för dessa. Ersättare inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning som beslutats av Medlemsforum.

Mandattiden är två år.

Revisorerna ska, i överensstämmelse med dessa stadgar, granska Riksstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning samt årligen skriva en revisionsberättelse.

I revisionsberättelsen ska ett uttalande om fastställande av resultat- och balansräkning, föregående kalenderårs ekonomiska resultat samt ansvarsfrihet för Riksstyrelsens ledamöter finnas.
Såväl den auktoriserade revisorn som verksamhetsrevisorerna ska underteckna revisionsberättelsen.

Vid revisionen ska fastställas att fattade beslut inte strider mot organisationens stadgar eller beslut av Medlemsforum samt att redovisningen är väl förd och behörigen bekräftad.

Revision ska ske efter varje verksamhetsår. Revisionen ska vara avslutad och berättelse skickad till Riksstyrelsen inom en månad från det datum som bokslutet överlämnats till revisorerna, dock senast den 30 april.

Den auktoriserade revisorn ska framlägga en revisionssammanfattning för verksamhetsrevisorerna.
Verksamhetsrevisorerna ska i samband med avslutad revision, till Medlemsforum inkomma med en särskild revisionsrapport med större fokus på organisationens verksamhet.
Revisionsrapporten ska uppmärksamma om fattade beslut stämmer överens med genomförd verksamhet, påpeka eventuella brister i organisationens arbete och föreslå förbättringar.

Revisorerna har när som helst rätt att ta del av räkenskapsböckerna, protokoll och övriga handlingar som hör till organisationens verksamhet.

Vid Medlemsforum har revisorerna yttrande- och förslagsrätt och ska ges möjlighet att närvara.

§ 11. EKONOMISKT TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH ANSVARIGHET (bunden paragraf)

Organisationens firma tecknas av tre personer vilka utses ur styrelsen, två av dessa måste skriva under tillsammans (i förening).

Minst två i styrelsen ska ha attesträtt var för sig eller tillsammans.
Som mest två personer utanför styrelsen kan om styrelsen så önskar bli beviljade attesträtt var för sig eller tillsammans, för ett begränsat belopp som även det ska fastställas av styrelsen.

Som mest tre personer ska äga utanordnings- och uttagsrätt var för sig eller tillsammans. Dessa kan antingen ingå i styrelsen eller vara utsedda av denna.

Som mest tre personer ska äga rätt att flytta pengar mellan organisationens konton var för sig eller tillsammans. Även dessa kan antingen ingå i styrelsen eller vara utsedda av denna.

Riksorganisationen, distrikten och lokalavdelningarna svarar inte för varandras förbindelser.

§ 12. STADGEÄNDRING

Bara ett beslut av Medlemsforum kan ändra dessa stadgar.
För att en ändring ska börja gälla måste den bifallas med två tredjedels majoritet av de röstberättigade upptagna på den fastställda röstlängden.
Förslaget till nya och/eller reviderade stadgar ska bifogas handlingarna på tillgängligt läsmedia.

Ändring av stadgarna träder i kraft vid en tidpunkt som beslutas av Medlemsforum i samband med ändringsbeslutet.

§ 13. ORGANISATIONENS UPPLÖSNING

Organisationens upplösning beslutas av två på varandra följande Medlemsforum, varav ett måste vara ordinarie Medlemsforum. Beslut om organisationens upplösning ska fattas enhälligt vid båda tillfällena.

Vid upplösning av organisationen ska organisationens skulder betalas. Organisationens tillgångar ska tillfalla Synskadades Riksförbund (SRF) och förvaltas i enlighet med dessa stadgar, till dess att en liknande organisation som US bestående av unga med synnedsättning bildats och kan överta förvaltningen.