Fråga & Svar: Förslaget att ersätta Handikappersättningen med Merkostnadsersättning

Här har vi sammanställt några frågor och svar om regeringens förslag om förändrad handikappersättning.

 

Vad är Handikappersättning?

Handikappersättning är det stöd som idag finns för de försäkrade som innan 65 års ålder har sin funktionsförmåga nedsatt på ett sätt som gör att hen ” behöver mera tidskrävande hjälp i sin dagliga livsföring, behöver fortlöpande hjälp för att kunna förvärvsarbeta, eller i annat fall har betydande merkostnader”[1]. Ersättningen tilldelas av Försäkringskassan och kan lämnas från och med juni det år då den försäkrade fyller 19 år.

Vad är Vårdbidrag?

Vårdbidraget ges till en förälder som har barn med behov av särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder. Bidraget ges även då det uppkommer merkostnader på grund av dessa omständigheter.

Vad är merkostnader?

Merkostnader är ett begrepp som används för att beskriva de extra kostnader som kan tillkomma i vardagen för en person med funktionshinder. För en person med synnedsättning kan merkostnad uppkomma då hen inte har möjlighet att göra prisjämförelser vid inköp eller på grund av otillgänglighet hos automater och internettjänster måste boka biljetter via telefon eller på biljettkontor.

Vad är schabloner?

Schabloner är ett begrepp som beskriver de olika nivåerna för ersättningens omfattning.

Varför föreslås en ändring?

Enligt arbetsgruppen som arbetat fram förslaget har Handikappersättningen och Vårdbidraget brister när det gäller förutsägbarhet och transparens. Med detta menas att det varit svårt för privatpersoner att i förväg kunna avgöra huruvida man har rätt till ersättning samt inte har insyn i bedömningen som handläggaren gör. Det har också varit svårt för handläggaren att göra sin bedömning. Förslaget ska göra det lättare för både medborgare och handläggare att förstå, öka rättssäkerheten samt vara mer hållbara över tid.

Vad kan komma att förändras?

Om förslaget går igenom kommer både Handikappersättningen och Vårdbidraget att tas bort. De ska istället ersättas av en merkostnadsersättning för barn och vuxna samt ett omvårdnadsbidrag för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Dessa kommer att finnas i Socialförsäkringslagen och administreras av Försäkringskassan. Den mest markanta förändringen för personer med synnedsättning är att det inte längre ska finnas några särskilda bestämmelser för merkostnader för personer med blindhet eller grav hörselskada. Det kommer istället att ske via individuella bedömningar. Dessutom kommer det inte finnas schabloner, utan bedömningen görs med utgångspunkt från merkostnaderna i det enskilda fallet.

 

[1] 50 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken

 

Vill du veta mer?

Tryck här.