Fokus Påverkan

– Varför är det viktigt att US jobbar med påverkansarbete?

– Genom påverkansarbete kan US utvecklas till det positiva och visa andra vad vi står för. Vi synskadade kan få vår röst hörd och bli mer uppmärksammade av andra.

Freddie Andersson, 17 år, medlem, Norrköping

Fokus Påverkan leder och samordnar US intressepolitiska arbete, som riktar sig så väl till allmänhet som till politiker, företag och andra organisationer. Vi jobbar för ett mer jämlikt samhälle.

Fokusgruppen

En fokusgrupp bestående av US-medlemmar och den politiska sekreteraren arbetar med att driva Fokus Påverkans frågor. Fokusgruppen vald efter Riksstämman 2020 består av Frida Karlander, Mattias Winsa, Anders Zietén från Riksstyrelsen, Jonathan Nyman, Johannes Segersten, Adrian Mikkelsen, Doaa Zatara, Joachim Jonasson som enskilda US-medlemmar, samt Fabian van Blaricum, politisk sekreterare.
E-postadress: paverkan@ungsyn.se

Vision

US påverkansarbete ska arbeta för att samhällets ungdomspolitiska mål i praktiken också ska inkludera alla ungdomar med en synnedsättning. Vi arbetar för att: 

  • alla ungdomar med en synnedsättning ska ha goda levnadsvillkor. 
  • alla ungdomar med en synnedsättning ska ha makt och inflyttande att forma sina liv. 
  • alla ungdomar med en synnedsättning ska ha inflyttande över samhällsutvecklingen.  

US ska motarbeta de problem och utmaningar som finns, och lyfta positiva exempel och nya möjligheter för unga med synnedsättning i hela landet. US verkar för att ge medlemmarna en röst i det offentliga och gentemot beslutsfattare och myndigheter. US strävar efter i möjligast mån samarbeta med andra organisationer och institutioner för att skapa ett bättre, rättvisare och ett mer tillgängligt samhälle. 

Verksamhet 

Fokus Påverkan:s arbete fokuserar på de frågor som US har som särskilt tema. År 2020 är temat Utbildning och arbetsmarknad

Utöver dessa ämnen arbetar även US med de frågor som medlemmarna i fokusgruppen antingen själva har stort intresse i eller som är särskilt aktuella frågor under årets gång. Naturligtvis påverkar även aktuella beslut som tas på nationell och regionalnivå gruppens arbete. Vi deltar även i frågor som samarbetspartners driver och vill ha med oss som i. Fokus ligger på ämnen som vi ser påverkar våra medlemmars liv och förutsättningar.

Läs mer

Läs mer om vad vi gör här: Vårt arbete

Våra intressepolitiska områden och vårt politiska program: Våra intressepolitiska områden

US om tillgänglig utbildning.

Nätverk som US ingår i och arbetar tillsammans med: Nätverk och andra samarbeten